Δομή

Το Αβερώφειο Αγροδιατροφικό Τεχνολογικό Πάρκο Θεσσαλίας (ΑΒ.Α.ΤΕ.ΠΑ.Θ.) ιδρύθηκε το 2019 (Νόμος, 4589/2019 (Α΄ 13), άρθρο 24) και συγκροτήθηκε διοικητικά και ακαδημαϊκά μετά από απόφαση της Συγκλήτου από το 2021 (Αρ. Συν. 252/28.05.2021). Έδρα του Πάρκου είναι η Λάρισα και το πανεπιστημιακό συγκρότημα Γαιόπολις.

Κεντρικός στόχος του Αβερώφειου Αγροδιατροφικού Πάρκου είναι η ενίσχυση της μεταφοράς τεχνογνωσίας και της διασύνδεσης της έρευνας που εκπονείται εντός του ιδρύματος με την κοινωνία και την επιχειρηματικότητα. Με σεβασμό στην μακρά αγροδιατροφική παράδοση του θεσσαλικού κάμπου στοχεύουμε στην σύνδεση καινοτομίας και παράδοσης και στην στήριξη των οικονομικών, κοινωνικών και πολιτισμικών αναπτυξιακών δυναμικών σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.

Το ΑΒ.Α.ΤΕ.ΠΑ.Θ. διοικείται από το Συμβούλιο Διοίκησης (Σ.Δ.), το οποίο αποτελείται από επτά (7) μέλη που συνιστούν την Επιστημονική Επιτροπή (Ε.Ε.) και άλλα έξι (6) μέλη (Υπευθύνους Τομέων), που εκπροσωπούν τις Συντονιστικές Επιτροπές, ως ακολούθως:

Πρόεδρος

 • Ζήσης Μαμούρης, Καθηγητής του Τμήματος Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Πρύτανης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Αντιπρόεδρος

 • Γεώργιος Πετράκος, Καθηγητής του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Αντιπρόεδρος, Υπεύθυνος του Τομέα Οικονομίας – Επιχειρηματικότητας.

Μέλη

 • Χαράλαμπος Μπιλλίνης, Καθηγητής του Τμήματος Κτηνιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Αντιπρύτανης Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Υπεύθυνος του Τομέα Ενιαίας Υγείας.
 • Ιωάννα Λαλιώτου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Αντιπρύτανις Έρευνας και Διά Βίου Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Υπεύθυνη του Τομέα Εκπαίδευσης – Πολιτισμού – Κοινωνίας.
 • Ελένη Βογιατζή – Καμβούκου, Καθηγήτρια του Τμήματος Γεωπονίας – Αγροτεχνολογίας της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
 • Γεώργιος Αμοιρίδης, Καθηγητής του Τμήματος Κτηνιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
 • Δημήτριος Καντάς, Καθηγητής του Τμήματος Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
 • Νικόλαος Κατσούλας, Καθηγητής του Τμήματος Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
 • Γεώργιος Φθενάκης, Καθηγητής του Τμήματος Κτηνιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Υπεύθυνος του Τομέα Ζωικής Παραγωγής.
 • Γεώργιος Νάνος, Καθηγητής του Τμήματος Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Υπεύθυνος του Τομέα Φυτικής Παραγωγής.
 • Αθανάσιος Μανούρας, Καθηγητής του Τμήματος Διαιτολογίας και Διατροφολογίας της Σχολής Επιστημών Φυσικής Αγωγής, Αθλητισμού και Διαιτολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Υπεύθυνος του Τομέα Τροφίμων-Διατροφής.
 • Καλλιόπη Παπαδοπούλου, Καθηγήτρια του Τμήματος Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
 • Αθανάσιος Κοράκης, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.